top of page
icon2-Lovendahl.png

FLANØR / Claus Høxbroe

228 sider

(English below)

 

FLANØR er skrevet af en ener, der gør tingene på sin egen måde. Claus Høxbroe er netop en gående tilskuer af storbyen, en gentleman eller dandy, der driver rundt i gaderne. Det er en Københavner-digtsamling, hvor blikket rettes mod hovedstaden med kærlige og kritiske øjne. Claus Høxbroe ser de fejlslagne byfornyelser, ugler i mosen, slidte hotelværelser, duller og damer, pølsevogne, nedrivninger, lommetyve og flere damer.

 

"Det er København på godt og ondt, de gode og de grimme sider. Det er digte om byen, men også digte blot skrevet i byen. Det er digte fra et København der vitterlig var ved at tage livet af mig, for meget druk og for lidt søvn. Digte skrevet ud fra at havde hængt for meget i gaderne og digte skrevet på farten på udkig efter næste baggård, næste skjulte perle, næste brune værtshus, men også digte skrevet på tagterrassen af Hotel Richmond, på Langelinie Pavillonen med et fast greb om en cocktail, en cigar i gabet og digte fanget på en yacht en lun sommeraften glidende gennem kanalerne" fortæller Claus Høxbroe.

 

I FLANØR samles alle Claus Høxbroes digte om byen han konstant udforsker og dykker ned i. En samling, der indeholder digte fra forfatterskabet, nye digte og længere tekster fra blandt andet dagblade.

 

Digtsamlingen er opdelt i bydele, og hvert afsnit er illustreret af fotograf Morten Lundrup.

 

Høxbroe har flyttet så godt som hvert år for at komme hele byen rundt. I over et halvt år var københavnske hoteller hans hjem, og efter eget valg tilbragte han et år som hjemløs. Alt sammen i skriftens tjeneste.

 

København er en grundpille i Claus Høxbroes forfatterskab og har været et gennemgående tema siden debuten i 2006. FLANØR er en kærlighedserklæring til et forhold, der er lige så glødende som altid.

 

ENGLISH

 

FLANØR is written by a loner who does things his own way. Claus Høxbro is just a walking spectator of the big city, a gentleman or dandy who drifts around in the streets. It is a collection of Copenhagen poems, where the focus is on the capital with both loving and critical eyes. Claus Høxbroe sees the failed urban renewals, worn-out hotel rooms, dulls and ladies, hotdog stands, demolitions, pickpockets, and more ladies.

 

"It's Copenhagen, for better or worse, the good sides and the ugly sides. These are poems about the city, but also poems just written in the city. These are poems from a Copenhagen that was really killing me, too much drinking and too little sleep. Poems written from having hung too much in the streets and poems written on the go looking for the next backyard, the next hidden gem, the next brown tavern, but also poems written on the roof terrace of Hotel Richmond, at Langelinie Pavillonen with a firm grip on a cocktail, a cigar in the gap and poems caught on a yacht on a warm summer evening gliding through the canals", says Claus Høxbroe

 

In FLANØR, all Claus Høxbroe's poems about the city he constantly explores and delves into is collected. A collection that contains poems from the authorship, new poems and longer texts from, among other things, daily newspapers.

The poetry collection is divided into districts, and each section is illustrated by photographer Morten Lundrup.

 

Høxbroe has moved almost every year to get around the city. For over half a year, Copenhagen hotels were his home, and by choice he spent a year as a homeless person. All in the service of scripture.

 

Copenhagen is a mainstay of Claus Høxbroe's writing and has been a recurring theme since his debut in 2006.

 

FLANØR / Claus Høxbroe

€ 35,00Price
    bottom of page